Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 15/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 4 Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.3. Poprawa jakości usług społecznych

 Przedsięwzięcie 4.3.1. Usługi społeczne

na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej

Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-057/18.

I.         Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 23.08.2018 r. od godziny 8:00 do dnia 11.09.2018 r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej przyjmowane będą w siedzibie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” od dnia 23.08.2018 r. od godziny 7:30 do dnia 11.09.2018r. do godziny 15:30.

 

II.      Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

- w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.0.5 . Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

- w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFS lecz nie później niż do dnia 11.09.2018 r. do godziny 15:30, wnioski powinny być złożone osobiście w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.  

- dwa egzemplarze wersji elektronicznej wniosku (wersja pdf. i  xml), wraz z załącznikami, nagranymi na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

 

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

 

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (załącznik nr 18 do Ogłoszenia
o naborze wniosków). Na ww. potwierdzeniu pracownik LGD potwierdza jego przyjęcie.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD / wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

IV.   Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

·         Kto może składać wnioski ?

W ramach działania 9.1, zgodnie z SZOOP MRPOWP 2014 – 2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalnej Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

1)      instytucje pomocy i integracji społecznej:

•       jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

•       jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

•       inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

2)      podmioty ekonomii społecznej:

•       przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

•       podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

•       organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka non – profit, o której mowa w art. 3 ust.3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;

•       spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

3)      jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

 

·         Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Działania 9.1.  zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Programy aktywności lokalnej - wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:

a)    Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, np.:

·      działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;

·      działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);

·      rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego;

b)   Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, np.:

·      staże zawodowe, praktyki zawodowe;

·      subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);

·      poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;

·      kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;

·      zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;

·      sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.

c)     Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej), np.:

·      realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);

·      nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

d)   Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

·      udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;

·      udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

·      udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, oraz być zgodne  z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 20,5 pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na www.krainamlekiemplynaca.pl

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 4.3. Poprawa jakości usług społecznych, przedsięwzięcie 4.3.1. Usługi społeczne, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

 

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonegonaboru to 1 584 319,25 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.      Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

2.      Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014_2020 EFS

3.      Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1– typ projektu nr 6.

4.      Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

5.      Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia

6.      Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

7.      Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

8.      Instrukcja wypełniania wniosku

9.      Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

10.  Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe

11.  Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektów ze środków EFS ( do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.

12.  Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

13.  Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

14.  Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.

15.  Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji ( Lokalne Kryteria wyboru Operacji)

16.  Procedury  wyboru i oceny  operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

17.  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

18.  Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowania.

 

V.  Inne ważne informacje

1.  Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD z załącznikami, Procedury  wyboru i oceny  operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl i Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

2.  Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia
08 stycznia 2018 roku.

3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku – zasady wycofania wniosku opisane są w § 13 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia
08 stycznia 2018 roku.

4. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

5. Dokumenty udostępnione na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl dostępne są w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock.

 

Attachments:
Download this file (Zal.  1 Warunki udzielenia wsparcia  Programy Aktywności Lokalnej 06. 08.2018.pdf)Zal. 1 Warunki udzielenia wsparcia Programy Aktywności Lokalnej 06. 08.2018.pdf[ ]
Download this file (Zał. 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 09_07_2018.pdf)Zał. 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 09_07_2018.pdf[ ]
Download this file (Zał. 3. Lista warunków z 19_06_2018.doc)Zał. 3. Lista warunków z 19_06_2018.doc[ ]
Download this file (Zał. 4. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf)Zał. 4. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf[ ]
Download this file (Zał. 5. Karta oceny wniosku i yboru operacji o udzielenie wsparcia.docx)Zał. 5. Karta oceny wniosku i yboru operacji o udzielenie wsparcia.docx[ ]
Download this file (Zał. 6. Wykaz stawek typ 6 - lipiec 2018.doc)Zał. 6. Wykaz stawek typ 6 - lipiec 2018.doc[ ]
Download this file (Zał. 7. Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP__EFS___luty__2018_r_.pdf)Zał. 7. Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP__EFS___luty__2018_r_.pdf[ ]
Download this file (Zał. 8. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS.pdf)Zał. 8. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS.pdf[ ]
Download this file (Zał. 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc)Zał. 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc[ ]
Download this file (Zał. 10. Wzór porozumienia dla pjb - rzeczywiście poniesione wydatki.docx)Zał. 10. Wzór porozumienia dla pjb - rzeczywiście poniesione wydatki.docx[ ]
Download this file (Zał. 11. Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx)Zał. 11. Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx[ ]
Download this file (Zał. 12. Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc)Zał. 12. Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc[ ]
Download this file (Zał. 13. Wzór wniosku o płatność.pdf)Zał. 13. Wzór wniosku o płatność.pdf[ ]
Download this file (Zał. 14. Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017.pdf)Zał. 14. Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017.pdf[ ]
Download this file (Zał. 15. Procedura ustalania lub zmiany kryteriw oceny operacji z 28.11.2017 Obowiazujca(2).pdf)Zał. 15. Procedura ustalania lub zmiany kryteriw oceny operacji z 28.11.2017 Obowiazujca(2).pdf[ ]
Download this file (Zał. 15a. Procedury ustalania lub zmiany kryteriów Usługi społeczne.docx)Zał. 15a. Procedury ustalania lub zmiany kryteriów Usługi społeczne.docx[ ]
Download this file (Zał. 16. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 -2020 z 08.01.2018 obow(3).pdf)Zał. 16. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 -2020 z 08.01.2018 obow(3).pdf[ ]
Download this file (Zał. 17. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia  Kraina Mlekiem Płynąca.pdf)Zał. 17. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca.pdf[ ]
Download this file (Zał. 18. Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc)Zał. 18. Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc[ ]
Download this file (Zał. 19. Efektywnosc_spoleczna_zatrudnieniowa_9i_OST.pdf)Zał. 19. Efektywnosc_spoleczna_zatrudnieniowa_9i_OST.pdf[ ]
Download this file (Zał. 20. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów typ 6.doc)Zał. 20. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów typ 6.doc[ ]
Początek strony

RPOWP