Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 10/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

 Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu na operacje z zakresu – podejmowanie działalności gospodarczej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 I. Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski: 12.09.2019 r. od godz. 7:30
– Termin, do którego można składać wnioski: 30.09.2019 r. do godz. 15:30

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,

 1. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock.

III. Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

 1. Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.
 2. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytach CD/DVD, składa się w 2 egzemplarzach.
 3. Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
 4. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
 5. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD potwierdzającej złożenie wniosku nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.
 6. W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

IV. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” tj.

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy;
Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców;
Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 poz. 664) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 50 000,00 zł.

Wnioskodawca
O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) jest pełnoletnia;

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292).

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu powyższe warunki i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.);
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

Pomoc na operacje jest przyznawana, jeżeli:

1. podmioty ubiegający się o jej przyznanie:

a)nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz. 1885,z 2009r. poz. 489 oraz z 2017r. poz. 2440) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;

b)w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosują się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292), w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie;

2. operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292), i jej wykonanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a)zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b)utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utworzenie utrzymanych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3. koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

a)mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 poz. 664)

b)nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

4 biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Biznesplan zawiera co najmniej:

 1. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
 2. wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
 3. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
 4. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 5. planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Biznesplan sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i      Modernizacji Rolnictwa.

 

Koszty kwalifikowalne:
1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w ppkt e i f, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

      – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
 2. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
– pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

a)podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dna 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292),

b)zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 poz. 664), chyba, że korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292),

c)uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją,

– druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy, jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 poz. 664), a w przypadku gdy beneficjent korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664).

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

Zobowiązania beneficjenta realizującego operację:

 1. Spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
 2. osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
 3. niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
 4. przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
 5. przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;
 6. uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości, albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;
 7. dokonywania zmian w umowie.

Ponadto umowa zawiera zobowiązania beneficjenta do:

1. Podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

2. osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Wskaźniki
Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach ogłoszonego naboru planuje się realizację wskaźnika:

 • produktu - Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym grupy defaworyzowane)
 • rezultatu – Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

 

V. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z  LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 – 2020, Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji - Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdują się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 31 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 15,5 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) liczba przyznanych punktów w kryterium oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

2) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD, zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”. 

VI. Finanse

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 600 000,00 zł
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”:

Zestawienie dokumentów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 3. Biznesplan
 4. Biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
 6. Wzór umowy o przyznanie pomocy

6a. Załącznik do umowy o przyznanie pomocy, wykaz działek ewidencyjnych

 1. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
 2. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu
 3. Wzór wniosku o płatność
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

10a. Załącznik nr 2 do wniosku o płatność-wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

10b. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)

10c. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”
 3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”
 4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji

14a. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD:

 1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (oryginał)
 2. Oświadczenie/ inny dokument dotyczący przynależności do grup defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” (status na rynku pracy)
 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową – oryginał 
 4. Wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru

 

VIII. Inne ważne informacje

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy z załącznikami, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: krainamlekiemplynaca.pl, www.arimr.gov.pl. www.wrotapodlasia.pl oraz w biurze LGD.
 2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w Rozdziale I pkt. 1.2 §17 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 8/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 roku.
 3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku - zasady wycofania wniosku opisane są w Rozdziale I pkt. 1.2 § 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 8/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 roku.
 4. W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

 

Attachments:
Download this file (1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf)1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (1. Wniosek o przyznanie pomocy.xlsx)1. Wniosek o przyznanie pomocy.xlsx[ ]
Download this file (2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf)2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (3. Biznesplan.docx)3. Biznesplan.docx[ ]
Download this file (3. Biznesplan.pdf)3. Biznesplan.pdf[ ]
Download this file (4. Biznesplan - tabele finansowe.xlsx)4. Biznesplan - tabele finansowe.xlsx[ ]
Download this file (5. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu.pdf)5. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu.pdf[ ]
Download this file (6. Umowa o przyznaniu pomocy.pdf)6. Umowa o przyznaniu pomocy.pdf[ ]
Download this file (6a. Załącznik wykaz działek ewidencyjnych.pdf)6a. Załącznik wykaz działek ewidencyjnych.pdf[ ]
Download this file (7. Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.pdf)7. Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.pdf[ ]
Download this file (8. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.pdf)8. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.pdf[ ]
Download this file (9. Wniosek o płatność.pdf)9. Wniosek o płatność.pdf[ ]
Download this file (9. Wniosek o płatność.xlsx)9. Wniosek o płatność.xlsx[ ]
Download this file (10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf)10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf[ ]
Download this file (10a. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.xlsx)10a. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.xlsx[ ]
Download this file (10b. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.xlsx)10b. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.xlsx[ ]
Download this file (10c. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.pdf)10c. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.pdf[ ]
Download this file (11. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls)11. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls[ ]
Download this file (12. Lokalna Strategia Rozwoju KMP 2014-2020 wersja obowiązująca 11.06.2019.pdf)12. Lokalna Strategia Rozwoju KMP 2014-2020 wersja obowiązująca 11.06.2019.pdf[ ]
Download this file (13. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020.pdf)13. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (14. PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI - tekst jednolity.pdf)14. PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI - tekst jednolity.pdf[ ]
Download this file (14a. Procedura ustalania lub zmiany kryteriow oceny Podejmowanie Nowe innowacyjne źródła dochodu.docx)14a. Procedura ustalania lub zmiany kryteriow oceny Podejmowanie Nowe innowacyjne źródła dochodu.docx[ ]
Download this file (Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx)Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx[ ]
Download this file (Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.docx)Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.docx[ ]
Początek strony

RPOWP