Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Informujemy, że dnia 3 kwietnia 2017 roku o godzinie 1000  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

Planowany porządek posiedzenia:

 

1.Zatwierdzenie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia list operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru Nr 3/2017 i 4/2017 zgodnych z LSR i RPOWP na lata 2014-2020.

3.Ocena wniosków o przyznanie pomocy wg Lokalnych Kryteriów Oceny na operacje z zakresu:

- Typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej

- Typ projektu nr 9  Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej.

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

4.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Józef Dymerski

Początek strony

RPOWP