Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Przypominamy Beneficjentom, którzy podpisali Umowy o przyznanie pomocy, że zgodnie z zapisami paragrafu 5 "Zobowiązania beneficjenta" pkt. 1, ppkt 16, są Państwo zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w trakcie realizacji operacji, tj. w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową (...).

W/w informowanie i rozpowszechnianie informacji winno odbywać się zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w "Księdze Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020".

W przypadku nierealizowania powyższych działań, kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 1%.

Przydatne informacje:

  • oznaczanie miejsca realizacji operacji uzależnione jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa).
  • beneficjenci operacji, dla których wsparcie przekracza 10 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku, przynajmniej jeden plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm).
  • gdy w ramach operacji realizowana jest inwestycja, w której wkład publiczny przekracza 50 tys. euro, umieszczana jest tablica informacyjna (rekomendowana minimalna wielkość tablicy informacyjnej to 80×120 cm.)
  • w przypadku operacji dotyczących działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w których wkład publiczny przekracza 500 tys. euro, obowiązkowo umieszczany jest w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa tymczasowy bilbord dużego formatu. Natomiast nie później niż trzy miesiące po zakończeniu operacji beneficjent umieszcza na stałe tablicę lub bilbord dużego formatu.
  • w przypadku operacji dotyczących działań w zakresie zakupu środków trwałych, w których wkład publiczny przekracza 500 tys. euro, beneficjent umieszcza w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa stałą tablicę lub bilbord dużego formatu.
Początek strony

RPOWP