Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Informujemy, iż w dniu 29.11.2018 roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0236/18 pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

Projekt pt.: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX: Rozwój Lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Okres realizacji projektu: 01.01.– 31.12.2019 r.

 

 

Celem projektu jest wdrażanie operacji ujętych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

Projekt jest zgodny z celem ogólnym 4: Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego oraz celem szczegółowym 4.3. Poprawa jakości usług społecznych.

 

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 

1. Realizacja planu komunikacji z lokalną społecznością w tym prowadzenie strony internetowej.

 

2. Zatrudnienie pracowników biura.

 

3. Szkolenie zawodowe osób uczestniczących we wdrażaniu LSR.

 

4. Zapewnienie funkcjonowania biura.

 

5. Obsługa Rady.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 472 124,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 441 209,44 zł (95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu), wkład własny beneficjenta – 30 914,56 zł (5 % wartości projektu).

 

Początek strony

RPOWP