ZARZĄD STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA”
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Specjalisty  ds. realizacji LSR na lata 2014 – 2020 w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 

Stanowisko: Specjalista  ds. realizacji LSR na lata 2014 – 2020:

Miejsce wykonywania pracy: obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku, ul. Krótka 15, 18 – 507 Mały Płock

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na 0,6 etatu

 

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku Specjalisty ds. realizacji LSR na lata 2014 - 2020:

II. Wymagania konieczne:

III. Wymagania pożądane:

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-507 Mały Płock w terminie do 17 grudnia a 2019 r. do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. realizacji LSR na lata 2014 - 2020 w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca".

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Biura Stowarzyszenia w Małym Płocku. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w dziale II, w punktach 1-3 oraz 6-9, powinny być czytelnie podpisane przez zgłaszających się do konkursu.

Kserokopie dokumentów, o których mowa w dziale II, w punkcie 4-5 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zgłaszających się do konkursu bądź organy do tego uprawnione.

 

IV. Informacje dodatkowe:

 

PREZES STOWARZYSZENIA

Elżbieta Parzych

 

Mały Płock, dnia 02 grudnia 2019 roku