OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 7/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR

Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR

Przedsięwzięcie 3.1.1 Infrastruktura społeczna

na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-013/18

I. Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014 EFRR), będzie prowadzony od dnia 16.03.2018 od godziny 8:00 do dnia 06.04.2018 r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej z załącznikami przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 16.03.2018 r. od godziny 7:30 do dnia 06.04.2018 r. do godziny 15:30.

 

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

- w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.0.0. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

- w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFRR lecz nie później niż do dnia 06.04.2018 r. do godziny 15:30, wnioski powinny być złożone osobiście w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

-3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

- Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),

- uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

 

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (załącznik nr … do Ogłoszenia
o naborze wniosków). Na ww. potwierdzeniu pracownik LGD potwierdza jego przyjęcie.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD / wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

„Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR, Cel szczegółowy 3.1. Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR, Przedsięwzięcie 3.1.1. infrastruktura społeczna oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR: Wszystkie podmioty z wyłączenie osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Wnioskodawcami w ramach projektów dostosowujących obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą być np. NZOZ-y, lub inne podmioty, które wykażą że świadczą ww. usługi.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

Wyłanianie partnerów do realizacji projektów powinno odbywać się zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

 

· Na co można otrzymać dofinansowanie:

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Mlekiem Płynąca w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu Nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności:

- infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,

- infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),

- modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe (projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług)

- projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mając na uwadze dezinstytualizację usług społecznych, nie będą wspierane duże placówki czy duże ośrodki pomocy, a budowa nowych będzie możliwa pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz budowa infrastruktury na danym obszarze została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Wsparciem objęte będą placówki takie jak np. klubiki dla dzieci, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w zakresie wielkości placówki należy uwzględnić zapisy Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

W przypadku modernizacji infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające dezinstytualizację usług – nie będzie wspierana infrastruktura spełniająca tylko same funkcje noclegowe. Projekty obejmujące infrastrukturę noclegową muszą uwzględniać inne specjalistyczne usługi np. rehabilitacyjne lub terapeutyczne.

W zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, oraz być zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 23 pkt.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 50% maksymalnej liczby punktów).

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały przez Samorząd Województwa Podlaskiego w Liście warunków udzielenia wsparcia, która jest dostępna pod następującym

adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to 1 416 301,17 PLN.

1) Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE projektu:

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

- W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

- Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania UE 85%. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi - przez właściwą instytucję) - 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020.

- Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

 

2) Wkład własny:

· projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;

· projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

3) Dla projektów objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z art. 56 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu”.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Warunki udzielenia wsparcia.

2. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Typ nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej).

3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji).

4. Wzór wniosku o dofinansowanie.

5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a) formularz w zakresie OOŚ,

b) instrukcja wypełniania OOŚ,

c) oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,

d. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

e) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

f) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

g) wzór oświadczenie rejestrów GDOŚ,

h) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

i) oświadczenie o nieubieganie się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.

6. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

7. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku.

8. Wzór umowy o dofinansowanie.

9. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).

10. Wzór wniosku o płatność.

11. Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji (Lokalne Kryteria Wyboru Operacji).

12. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

13. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

VIII. Inne ważne informacje

1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFRR wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami, Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl i w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 08 stycznia 2018 roku.

3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku- zasady wycofania wniosku opisane są w § 13 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 08 stycznia 2018 roku.

4. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

Dokumenty udostępnione na stronie : www.krainamlekiemplynaca.pl dostępne są w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18 -5 16 Mały Płock.

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1 Warunki_udzielenia_wsparcia-infrastruktura.docx)Załącznik Nr 1 Warunki_udzielenia_wsparcia-infrastruktura.docx[ ]
Download this file (załącznik Nr. 2 Lista warunków udzielenia_wsparcia_EFRR.DOCX)załącznik Nr. 2 Lista warunków udzielenia_wsparcia_EFRR.DOCX[ ]
Download this file (Załącznik Nr 3. Karta oceny wniosku i wyboru operacjikarta oceny dla rady odnowa.docx)Załącznik Nr 3. Karta oceny wniosku i wyboru operacjikarta oceny dla rady odnowa.docx[ ]
Download this file (zalącznik Nr.4 Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP_EFRR_.pdf)zalącznik Nr.4 Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP_EFRR_.pdf[ ]
Download this file (zał. 5a Formularz_w_zakresie_OOS.docx)zalacznik Nr 5a Formularz w_zakresie_OOS[ ]
Download this file (Zalacznik Nr 5c oswiadczenie-o-prawie-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-realizacji-pr-kopia (1).docx)Zalacznik Nr 5c oswiadczenie-o-prawie-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-realizacji-pr-kopia (1).docx[ ]
Download this file (Zalacznik Nr 5d Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-vat.docx)Zalacznik Nr 5d Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-vat.docx[ ]
Download this file (zalącznik Nr. 5e Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_inna_niz_de_minimis.xls)zalącznik Nr. 5e Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_inna_niz_de_minimis.xls[ ]
Download this file (zalącznik Nr. 5f  Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_rozp_1407_2013.xls)zalącznik Nr. 5f Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_rozp_1407_2013.xls[ ]
Download this file (zalącznik Nr .5g Wzor_oswiadczenia_rejestry_GDOS.doc)zalącznik Nr .5g Wzor_oswiadczenia_rejestry_GDOS.doc[ ]
Download this file (Zalacznik Nr 5h Oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.docx)Zalacznik Nr 5h Oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.docx[ ]
Download this file (Zalacznik Nr. 5i Oswiadczenie-o-nieubieganie-sie-o-dofinansowanie.docx)Zalacznik Nr. 5i Oswiadczenie-o-nieubieganie-sie-o-dofinansowanie.docx[ ]
Download this file (zalącznik. Nr 6 Instrukcja_wypelniania_wniosku_EFRR_v_1_0_4.pdf)zalącznik. Nr 6 Instrukcja_wypelniania_wniosku_EFRR_v_1_0_4.pdf[ ]
Download this file (Zalacznik Nr. 7 Instrukcja-wypelnienia-zalacznikow-do-wniosku.docx)Zalacznik Nr. 7 Instrukcja-wypelnienia-zalacznikow-do-wniosku.docx[ ]
Download this file (zalącznik Nr. 8 Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_EFRR(2).doc)zalącznik Nr. 8 Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_EFRR(2).doc[ ]
Download this file (zalącznik Nr. 9  Instrukcja_uzytkownika_GWA_2014_oraz_GWA2014EFS_.pdf)zalącznik Nr. 9 Instrukcja_uzytkownika_GWA_2014_oraz_GWA2014EFS_.pdf[ ]
Download this file (zalącznik Nr.10 Wzor_wniosku_o_płatność.doc)zalącznik Nr.10 Wzor_wniosku_o_płatność.doc[ ]
Download this file (załącznik Nr 11. Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji (Lokalne Kryteria Wyboru Operacji).pdf)załącznik Nr 11. Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji (Lokalne Kryteria Wyboru Operacji).pdf[ ]
Download this file (Załacznik Nr. 12 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia  Kraina Mlekiem Płynaca 2014-2020.pdf)Załacznik Nr. 12 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynaca 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Zalacznik Nr 13. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD.pdf)Zalacznik Nr 13. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD.pdf[ ]
Download this file (zał. nr 5b Instrukcjawypełniania OOŚ.pdf)zał. nr 5b Instrukcjawypełniania OOŚ.pdf[ ]