OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 5/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR

Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR

 Przedsięwzięcie 3.1.2 Rewitalizacja

na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali

Działania 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 - 2020

 

 

Numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-003/19

 

I.  Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014 EFRR), będzie prowadzony od dnia 14.03.2019 r. od godziny 08:00 do dnia 27.03.2019 r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej z załącznikami przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 14.03.2019r. od godziny 07:30 do dnia 27.03.2019 r. do godziny 15:30.

 

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 1. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

 1. W wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR) wniosek odofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR nie starszej niż wersja 2.1.0 Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
 2. W ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej, za pomocą systemu GWA2014 EFRR lecz nie później niż do dnia 27.03.2019 r. do godziny 15:30. Wnioski powinny być złożone osobiście w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w trzech egzemplarzach wersji papierowej wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.  
 3. Trzy egzemplarze wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:
 • Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),
 • Uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

 

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

 

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia
o naborze wniosków). Na ww. potwierdzeniu pracownik LGD potwierdza jego przyjęcie.

 

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD / wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel ogólny 3. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR, Cel szczegółowy 3.1. Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR, Przedsięwzięcie 3.1.2. Rewitalizacja oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Kto może składać wnioski:

 

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

 

Wsparcie miasta powiatowego możliwe jest tylko w przypadku gdy projekt spełnia definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015,  poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

 Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

Wyłanianie partnerów do realizacji projektów powinno odbywać się zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014  - 2020.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 9. Rewitalizacja małej skali Działania 8.6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014 - 2020 tj.: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Projekty z zakresu rewitalizacji obejmować będą rewitalizację małej skali:

 • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, oraz być zgodne  z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 50% maksymalnej liczby punktów

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 22,5 pkt.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały przez Samorząd Województwa Podlaskiego w Liście warunków udzielenia wsparcia, która  jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego  naboru to   1 141 141,33  PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego: minimum 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych [1]) wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 85% - 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014 - 2020.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Warunki udzielenia wsparcia.
 2. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Typ nr 9 (Rewitalizacja małej skali).
 3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji).
 4. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 5. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.
 6. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
 7. Formularz w zakresie OOŚ,
 8. Instrukcja wypełniania OOŚ,
 9. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,
 10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 13. Wzór oświadczenia rejestrów GDOŚ,
 14. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,
 15. Oświadczenie o nieubieganie się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
 16. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku.
 17. Wzór umowy o dofinansowanie.
 18. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
 19. Wzór wniosku o płatność.
 20. Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji (Lokalne Kryteria Wyboru Operacji).
 21. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 22. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 23. Potwierdzanie złożenia wniosku.
 24. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych LGD.

 

VIII. Inne ważne informacje

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFRR wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami, Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne Kryteria Oceny Operacji, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl i w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr5/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 19 stycznia 2019 roku.
 3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku - zasady wycofania wniosku opisane są w § 13 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 5/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 stycznia 2019 roku.
 4. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax.
  86 279 19 10, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

 

[1] Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

 

Attachments:
Download this file (Zał. nr 1 Warunki_udzielenia_wsparcia-rewitalizacja.docx)Zał. nr 1 Warunki_udzielenia_wsparcia-rewitalizacja.docx[ ]
Download this file (Zał. nr 2 Lista warunków udzielenia wsparcia EFRR-typ 9 Rewitalizacja.docx)Zał. nr 2 Lista warunków udzielenia wsparcia EFRR-typ 9 Rewitalizacja.docx[ ]
Download this file (Zał. nr 3 Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji).docx)Zał. nr 3 Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji).docx[ ]
Download this file (Zał. nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie.pdf)Zał. nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 5 Instrukcja wypelniania wniosku EFRR.pdf)Zał. nr 5 Instrukcja wypelniania wniosku EFRR.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 6a Formularz_w_zakresie_OOS.docx)Zał. nr 6a Formularz_w_zakresie_OOS.docx[ ]
Download this file (Zał. nr 6b Instrukcja wypełn_Formularza_OOŚ.docx)Zał. nr 6b Instrukcja wypełn_Formularza_OOŚ.docx[ ]
Download this file (Zał. nr 6c Oswiadczenie_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia-1.doc)Zał. nr 6c Oswiadczenie_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia-1.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 6d Oświadczenie o kwalifikowalnosci podatku VAT.doc)Zał. nr 6d Oświadczenie o kwalifikowalnosci podatku VAT.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 6e Formularz pomoc inna niz pomoc w rolnictwie lub rybolowstwie.zip)Zał. nr 6e Formularz pomoc inna niz pomoc w rolnictwie lub rybolowstwie.zip[ ]
Download this file (Zał. nr 6f Formularz przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.zip)Zał. nr 6f Formularz przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.zip[ ]
Download this file (Zał. nr 6g Wzor oswiadczenia rejestry GDOŚ.doc)Zał. nr 6g Wzor oswiadczenia rejestry GDOŚ.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 6h Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_3_.docx)Zał. nr 6h Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_3_.docx[ ]
Download this file (Zał. nr 6i Oświadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie_w_ramach_osi_glownych.doc)Zał. nr 6i Oświadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie_w_ramach_osi_glownych.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 7 Instrukcja wypelnienia zalacznikow do wniosku.docx)Zał. nr 7 Instrukcja wypelnienia zalacznikow do wniosku.docx[ ]
Download this file (Zał. nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu EFRR.doc)Zał. nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu EFRR.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 9 Instrukcja uzytkownika GWA2014.pdf)Zał. nr 9 Instrukcja uzytkownika GWA2014.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 10 Wzor wniosku o platnosc.pdf)Zał. nr 10 Wzor wniosku o platnosc.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 11 Procedura ustalania lub zmiany kryteriow oceny Rewitalizacja.docx)Zał. nr 11 Procedura ustalania lub zmiany kryteriow oceny Rewitalizacja.docx[ ]
Download this file (Zał. nr 12 Lokalna Strategia Rozwoju KMP 2014-2020.pdf)Zał. nr 12 Lokalna Strategia Rozwoju KMP 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 13 Procedury wyboru i oceny -jedn. 18.01.2019 r.pdf)Zał. nr 13 Procedury wyboru i oceny -jedn. 18.01.2019 r.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 14 Potwierdzenie złożenia wniosku.doc)Zał. nr 14 Potwierdzenie złożenia wniosku.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 15 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx)Zał. nr 15 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx[ ]