ZARZĄD STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA”
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Specjalisty ds.
realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 

Stanowisko: Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku, ul. Krótka 15, 18 – 507 Mały Płock

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku Specjalisty ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD:

 1. prowadzenie w biurze doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania, zgodnie z Planem Komunikacji LSR,
 2. ocena formalna wniosków składanych do LGD zgodnie z przyjętą Procedurą oceny operacji,
 3. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady Programowej,
 4. gromadzenie i aktualizacja kontaktów do Członków LGD, beneficjentów,
 5. informowanie, zgodnie z przyjętymi procedurami, o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu po zakończonej ocenie wniosków przez Radę,
 6. sporządzanie informacji o posiedzeniach Rady i protokołów z posiedzenia Rady,
 7. prowadzenie rejestru interesu członków Rady i aktualizacja informacji zawartych w rejestrze, współpraca w tym zakresie z Przewodniczącym Rady,
 8. udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością LGD,
 9. prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związane z realizacją LSR,
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 11. realizacja projektów LGD, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym
 12. organizacja szkoleń dla beneficjentów LGD, spotkań i konferencji, konkursów, szkoleń, debat, wyjazdów studyjnych,
 13. przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno- kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 14. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu, realizacja zadań określonych przez Zarząd,
 15. realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura lub Zarząd,
 16. udział w innych pracach wynikających z zadań LGD.

II. Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. znajomość podejścia RLKS,
 5. znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich,
 6. doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE,
 7. znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”
 8. umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MSO.

III. Wymagania pożądane:

 1. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
 2. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
 3. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 4. umiejętność pracy w zespole.

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Specjalisty ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przeprowadzenie konkursu.

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-507 Mały Płock w terminie do 29.01.2021 r. do godz. 15:30 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca".

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Biura Stowarzyszenia w Małym Płocku. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w dziale II, w punktach 1-3 oraz 6-9, powinny być czytelnie podpisane przez zgłaszających się do konkursu.

Kserokopie dokumentów, o których mowa w dziale II, w punkcie 4-5 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zgłaszających się do konkursu bądź organy do tego uprawnione.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Stowarzyszenia powoła Komisję Konkursową,
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
 3. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 7 dni, licząc od dnia następującego po dniu ogłaszenia konkursu,
 4. zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 wybór pracownika odbędzie się: 10 luty 2021 r.

 PREZES STOWARZYSZENIA

Elżbieta Parzych