Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 3 kwietnia 2019 r. dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru 5/2019 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że wprowadzono zmiany w dokumentacji do Naboru nr 8/2019. Zmianie uległ załącznik nr 5 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 8/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.2. Poprawa jakości usług edukacyjnych

Przedsięwzięcie 4.2.1. Usługi edukacyjne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 7/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.1. Niwelowanie różnic w dostępie do zatrudnienia na obszarach

 objętych LSR

Przedsięwzięcie 4.1.1. Wsparcie na rzecz zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 6/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2. 2. Zachowanie gospodarcze zasobów i tradycji kulturowych

Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego

Początek strony

RPOWP