Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w związku z oczywistymi omyłkami w dokumentacji w zakresie oceny i wyboru oceny operacji w ramach naboru 2/2020 na operacje z zakresu – rozwijania działalności gospodarczej w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w dniu 07.05.2020 r.  Rada skorygowała Listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 2/2020  o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR  i  Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

W dniu 31 marca 2020 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach Naboru nr 2/2020 na operacje z zakresu Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 roku, informujemy, że w dniu 24.03.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2020 na operacje z zakresu Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

Początek strony

RPOWP