Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 13/2018

w ramach

 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR

 Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR

 Przedsięwzięcie 3.1.1 Infrastruktura społeczna

 na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 Działania 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 - 2020

Początek strony

RPOWP