Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  informuje, że z uwagi na pomyłkę pisarską w treści ogłoszenia o naborze nr 4/2019 na przedsięwzięcie 3.1.2  na operacje typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 dotyczące terminu i sposobu składania wniosku oraz wystąpienia ryzyka naruszenia zasady równego traktowania potencjalnych wnioskodawców – nabór zostaje anulowany.

Sprostowanie do Ogłoszenia o naborze nr 4/2019 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z dnia 31 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 4 /2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR

Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR

Przedsięwzięcie 3.1.2 Rewitalizacja

na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali

Początek strony

RPOWP