Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 3 kwietnia 2019 r. dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru 5/2019 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  informuje, że w związku z pomyłką w numeracji naborów nastąpiła zmiana numeru w GWA. Właściwy numer to: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-007/19.

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia. na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 5/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR

Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR

Początek strony

RPOWP