Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w związku ze złożonym protestem dotyczącym naboru 5/2017  (Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu na operacje z zakresu – zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), Rada na posiedzeniu w dniu 08.08.2017 r. podjęła decyzję w sprawie zarzutów podnoszonych w proteście. Poniżej przedstawiamy dokumentację z posiedzenia:

Dnia 14 lipca 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 5/2017

 

Attachments:
Download this file (1.pdf)Załącznik Nr 1[Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 5/2017 z dnia 4 maja 2017 r o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.]
Download this file (2.pdf)Załącznik Nr 2[Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD :Kraina Mlekiem Płynąca" z dnia 14 lkipca 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 5/2017 z dnia 4 maja 2017r.]
Download this file (3.pdf)Załącznik Nr 3[Lista operacji niewybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" z dnia 14 lipca 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 5/2017 z dnia 4 maja 2017 r. ]
Download this file (4.pdf)Załącznik Nr 4[Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" w dniach 13-14 lipca 2017r.]
Download this file (Załącznik nr 7 do Drocedury -Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.docx)Załącznik Nr 7[Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD]

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, stanowiącego załączniku do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy że w dniu 29.06.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2017 na operacje z zakresu zakładanie działalności gospodarczej.

Logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR Nr 5/2017 w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu

na operacje z  zakresu - zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Początek strony

RPOWP