OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE

 REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2023

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

 Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu na operacje z zakresu –

rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski: 30.01.2023 r. od godz. 7:30
– Termin, do którego można składać wnioski: 13.02.2023 r. do godz. 15:30

 

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock.

 

III. Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

 1. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie
  i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz
  z wersją elektroniczną na płytach CD/DVD, składa się w 2 egzemplarzach.
 2. Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
 3. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD potwierdzającej złożenie wniosku nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.
 5. W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

IV. Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowalnych.

V. Zakres tematyczny operacji

Dofinansowanie można otrzymać na: rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)  
 
VIWarunki udzielenia wsparcia

Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

Operacja musi być zgodna z PROW 2014-2020 oraz realizować wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” - zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

 1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
  • osobą fizyczną, jeżeli:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  • osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
 1. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 2. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

 

 1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
  1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
  2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;
  3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany, poza tym obszarem;
  4. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
  5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
  6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
  7. podmiot ten wykaże, że:
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą     zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

h. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

i. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

2. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

3. Biznesplan zawiera co najmniej:

 1. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
 2. wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
 3. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
 4. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 5. planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Biznesplan sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność;
 2. operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;
 3. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie;
 4. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenie lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
 5. w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w pkt 1, 3 i 4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o którym mowa w pkt 1, jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu przez okres wskazany w pkt 1 oraz nadal wykonuje tę działalność;
 6. przepisów zawartych w punkcie 2 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych;
 7. utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2, w odniesieniu do innej operacji.
 8. Beneficjent zobowiąże się do utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. górnictwo i wydobycie;
 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie;
 4. przetwarzanie i konserwacja ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. produkcja metali;
 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 10. transport lotniczy i kolejowy;
 11. gospodarka magazynowa.

Koszty kwalifikowalne:
1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w ppkt e i f, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2. Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

3. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
4. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
5. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
6. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
7. Limitu dotyczącego kosztów zakupu środków transportu, o którym mowa w pkt 5, nie stosuje się do środków transportu innych niż pojazdy silnikowe w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.2)).
8. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli Beneficjent:

 1. zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
 2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

Zobowiązania beneficjenta realizującego operację:

 1. Zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013, a w przypadku beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 2. spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
 3. osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie.
 4. niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
 5. przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
 6. przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;
 7. uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości, albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;
 8. dokonywania zmian w umowie.
 9. zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.

Wskaźniki
Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach ogłoszonego naboru planuje się realizację wskaźnika:

 • produktu - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
 • rezultatu - Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji.
 
VII. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 – 2020, Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji - Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdują się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 26 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 13 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) liczba przyznanych punktów w kryterium oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

2) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD, zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”. 

VIII. Finanse

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:  44 845,53 EUR  (179 382,12 PLN).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 500 000,00 zł na jednego beneficjenta.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

IX. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ;
 2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ;
 3. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania;
 4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny (Lokalne Kryteria oceny operacji).

Dokumenty udostępnione są na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

Zestawienie dokumentów:

 1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy
 2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia
 3. Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy 
 4. Biznesplan 
 5. Tabele finansowe 7.1,9.1,9.2,9.3,9.4 
 6. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu 
 7. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa 
 8. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa 
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
 10. Wzór umowy o przyznanie pomocy 

10a. Załącznik nr 1 do umowy: zestawienie rzeczowo – finansowe 

10b. Załącznik nr 2 do umowy: Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością 

10c. Załącznik nr 3 do umowy: Kary Administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

10d. Załącznik nr 3 A do umowy: Kary Administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

10e. Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

 1. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO)
 2. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji 
 3. Wzór wniosku o płatność 

13a. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 

13b. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących

13c. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – przykładowy wzór

13d. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

 1. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

14a. Załącznik nr 2 do Umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

14b. Załącznik nr 4 do Umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”
 2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”
 3. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową

 

Wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

 1. Inne ważne informacje
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy z załącznikami, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: krainamlekiemplynaca.pl, www.arimr.gov.pl. www.wrotapodlasia.pl oraz w biurze LGD.
 3. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w rozdziale I pkt. 1.2 § 17 – Załącznik 2 do Uchwały Nr 6/2022 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 19 lipca 2022 roku.
 4. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku – zasady wycofania wniosku opisane są w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w rozdziale I pkt. 1.2 § 3 – Załącznik 2 do Uchwały Nr 6/2022 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 19 lipca 2022 roku.
 5. W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax. 86 279 19 10,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Attachments:
Download this file (Załączniki.zip)Załączniki do Naboru Nr 2/2023[Załączniki w formie skompresowanej - po pobraniu należy rozpakować plik]