Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 19 kwietnia 2017 roku  Członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia  LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok, udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu działania i Planu Finansowego na rok 2017 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

Podjęto również Uchwały w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,  Uchwałę w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji wraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach LSR  na lata 2014 – 2020, oraz Uchwałę w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  na lata 2014-2020.

Początek strony

RPOWP